VersaUV LEC2-300 配件

耗材

品項 說明
EUV4-CY 墨水選用 220 毫升墨盒, Cyan
EUV4-MG 墨水選用 220 毫升墨盒, Magenta
EUV4-YE 墨水選用 220 毫升墨盒, Yellow
EUV4-BK 墨水選用 220 毫升墨盒, Black
EUV4-WH 墨水選用 220 毫升墨盒, White
EUV4-GL 墨水選用 220 毫升墨盒, Gloss
EUV4-5CY 墨水選用 500 毫升墨盒, Cyan
EUV4-5MG 墨水選用 500 毫升墨盒, Magenta
EUV4-5YE 墨水選用 500 毫升墨盒, Yellow
EUV4-5BK 墨水選用 500 毫升墨盒, Black
EUV4-5GL 墨水選用 500 毫升墨盒, Gloss
SL-CL 清潔液 220 毫升
ZEC-U5032 標誌 PVC 的刀片,2 支裝。
ZEC-U5025 適用於厚,反光和螢光 PVC 以及 PVC 的刀片,5支裝。
XD-CH2 旋轉刀座,由鋁製成。
XD-CH3 旋轉刀座,由樹脂製成。